فعالیت های پایه اول-97-96

فعالیت های پایه اول

جشن شکوفه ها

 

فعالیت ریاضی: اندازه گیری وسایل دانش آموزان با چینه 

ریاضی: آموزش جمع های نظام دار

ریاضی: آموزش اشکال هندسی

ساخت رحل قرآن

آموزش ساعت

کنفرانس علوم

اجرای نمایش امام حسین (ع)

جشن روانخوانی

شناسایی سنگ ها در درس علوم

آشنایی با دسته های ده تایی در درس ریاضی

اردوی شهربازی

اردوی اردوگاه شهید باهنر

کلاس علوم

درس فارسی

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه