فعالیت های پایه دوم-97-96

فعالیت های پایه دوم

آزمایش علوم: پیدایش شب و روز

زنگ ریاضی: یادگیری وتمرین مهارت استفاده از متر خیاطی برای اندازه گیری

 

زنگ علوم : مسابقه ی ماشین های بادکنکی

تلفیقی از هنر وریاضی : کاشی کاری وهنر معماری اسلامی

زنگ ریاضی: انجام تمرین های جدول ارزش مکانی همراه با چرتکه

کنفرانس علوم :  پیام رسانی توسط نور ومنابع نور طبیعی ومصنوعی

زنگ ریاضی -نصب بر چسب قیمت روی لوازم و بازی خرید وفروش

کنفرانس علوم

زنگ فارسی

زنگ ریاضی

آزمایشات علوم

کاردستی دانش آموزان

زنگ ریاضی

کنفرانس دانش آموزان

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه