پایه سوم، سال تحصیلی97-96

برخی از فعالیت های پایه سوم

آزمایش علوم: اندازه گیری و حجم

زنگ علوم: آشنایی با بازتابش نور 

 

کنفرانس هدیه های آسمانی

 

کاشت لوبیا در درس علوم ( آشنایی با دانه ها)

 

 

ارائه کنفرانس درس هدیه های آسمانی

 

انجام آزمایش تصفیه آب در کلاس درس

 

کنفرانس درس هدیه های آسمانی 

 

انجام آزمایش تشکیل ابر درس علوم

 

 

آموزش ساعت در درس ریاضی

 

آموزش ضرب با چینه

 

آموزش حجم، پیمانه، اندازه گیری 

 

آشنایی با اندازه گیری وزن اجسام 

 

تدریس درس اجتماعی( وقتی کوچک تر بودم) 

 

گزارش نویسی در درس فارسی

 

تدریس درس علوم ( مخلوط ها) با درست کردن سالاد اولیه

 

تشخیص دانه های یک قسمتی و دوقسمتی

کنفرانس درس هدیه ها

آزمایش علوم

 

زنگ علوم

اندازه گیری در ریاضی

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید