پایه پنجم، سال تحصیلی98-97

فعالیت های پایه پنجم

آزمایش علوم

ارائه کنفرانس

زنگ رباتیک

بهداشت و سلامت

مجمع قرآنی

 

 

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه